metsän parannustyöt

Metsänparannustyöt

 

Koneurakointi Lukkarinen harjoittaa metsäkoneurakointia. Toimimme metsälainsäädännön vaatimusten sekä metsänomistajien tarpeiden mukaan.

Teemme metsänparannustöitä koneurakointina palvellen asiakkaitamme Pohjois- ja Koillis-Savossa.

Metsänparannustöihin kuuluvat esimerkiksi maanmuokkaukset, kunnostusojitukset ja metsäteiden teot sekä perusparannukset.Teemme nuoren metsän hoitotöitä myös manuaalisesti ja hoidamme taimikon ennakkoraivauksia.

 

Puunkorjuun ja metsänhoitotöiden ympärivuotisen hoitamisen toteuttaminen tarvitsee hyväkuntoisen metsätiestön. Se nostaa myös metsänomistajan metsän arvoa.

 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu tiestö mahdollistaa puunkorjuun ja puiden kuljetukset myös kesällä sekä lyhentää metsäkuljetuksen matkaosuutta.

 

Teemme osana metsänparannustöitä myös koneistutuksia. 

Kuusi on erityisen hyvin koneistutukseen soveltuva puulaji ja me koneistutamme pääsääntöisesti kuusia.

 

Koneella tehdään maahan mätäs ja sen päälle istutetaan taimi samalla tiivistäen maata taimen ympäriltä. Rikottua maanpintaa syntyy näin vain aivan taimen ympärille, mikä vähentää heinittymistä ja vesakoitumista. Myös pudonneet siemenet jäävät mättäiden alle hidastaen vesakon kasvua, ja näin taimikon varhaishoidon tarve vähenee.

 

Koneistutettujen taimien pituuskasvun onkin huomattu olevan huomattavasti käsin istutettujen taimien kasvua edellä.

 

Me Koneurakointi Lukkarisella otamme työskentelytavoissamme aina  hyvän ympäristönhoidon tavoitteet huomioon ja toimialamme roolin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.

Pyrimme tehokkaaseen maanrakennukseen kuluttamatta silti tarpeettomasti ympäröivää luontoa.

 

 

 

Pyydä tarjous

Puunkorjuutöitä, harvennushakkuita, metsänparannustöitä, kaivuutöitä ja koneiden lavettikuljetuksia.

 

Metsäteiden kunnostus- ja rakennustyöt

Metsätien rakentaminen aloitetaan runkotöillä, jolloin tielle kaivetaan sivuojat ja pohjaan tehdään

rumpuputkitus sekä muodostetaan runkoa. Laadukkaan pohjatyön jälkeen tie pinnoitetaan yleensä murskeella tai soralla. Joskus päällystystöissä käytetään eristeenä hiekkaa tai roudan takia suodatinkaita. Päällyskerroksen vahvuuteen vaikuttaa tierungon maalajityyppi. Metsäautoteiden siltarakenteiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti.

 

Jos metsäautotie on päässyt huonokuntoiseksi, on järkevää kunnostaa tie perusteellisesti. Perusparannuksessa kannattaa tie kunnostaa sellaiseksi, että se palvelee ympärivuoden. Tämä auttaa puunkorjuun suunnittelussa ja vaikuttaa näin myös puusta saatavaan hintaan.

 

Koneurakointi Lukkarinen Oy palvelee sinua ammattitaitoisesti, kun tarvitset metsätiellesi

kunnostusta tai olet rakentamassa metsäautotietä metsätilallesi.

 

Metsän ojitus

Ojituksen avulla on tarkoitus laskea soisten metsien veden määrää, jotta puusto kasvaa paremmin. Liiallinen vesi haittaa ja hidastaa puiden kasvua.

 

Jotta ojien kautta järviin päätyvien ravinteiden määrää voidaan vähentää, rakennetaan ojituksessa laskualtaita ja pintavalutuskenttiä. Näin vähennetään ja puskuroidaan vesistöjen päästöjä. Vanhoja ojia voidaan myös kunnostaa perkaamalla umpeenkasvaneita osia ja täydentämällä verkostoa lisäojilla.

 

Koneurakointi Lukkarisen ammattitaitoinen henkilöstö palvelee myös metsäsi ojitusrakentamisessa.

 

Metsäisen maanmuokkaus

Metsäisen maan muokkausta tarvitaan metsän uudistamishakkuun jälkeen, jotta uusi puusto pääsee kasvamaan. Maanmuokkaus luo puukasvustolle parhaat mahdolliset ravinneolosuhteet. Se vaikuttaa myös kasvualustan lämpötilaan ja kosteuteen.

 

Maanmuokkauksen tarkoituksena on luoda uusille puuntaimille optimaaliset olosuhteen alkukehitysvaiheessa. Maanmuokkaus toimii osana metsän tuholaistorjuntaa.

Kun huolehdit metsäsi uudistamisesta, vaikutat taimikon elinvoimaisuuteen ja huolehdit metsäsi kasvun edellytyksistä.

 

Koneurakointi Lukkarinen Oy palvelee myös metsän maanmuokkaustöissä. 

 

Koneistutus

Kun metsään tehdään istutustöitä, hoidetaan istutukset nykypäivänä usein koneellisesti. Koneellisessa istutuksessa maahan tehdään ensin mätäs. Mättään päälle istutetaan taimi ja samalla tiivistetään maata taimen ympäriltä.

 

Usein kuulee puhutavan laikkumätästyksestä. Mätästyksessä metsäkoneenkuljettaja istuttaa yhdestä työpisteestä mahdollisimman useita taimia kerralla, puoliympyrän muotoiseen kaareen.  

Istutuslaitteen painolla mättäät tiivistetään ja tämän jälkeen taimi tipautetaan istutusputkesta mättääseen. 

 

Koneurakointi Lukkarinen Oy:llä on ajanmukainen istutuskalusto sekä kokeneet, istutustöihin perehtyneet kuljettajat.

Teemme myös manuaalisesti istutustöitä.