puunkorjuukone

Puunkorjuut ja harvennushakkuut asiantuntevasti

 

Koneurakointi Lukkarinen harjoittaa päätoimenaan metsälainsäädännön sekä metsänomistajien vaatimusten mukaista metsäkoneurakointia.

Teemme puunkorjuutöitä ja harvennushakkuita 

Pohjois- ja Koillis-Savossa sopimusasiakkaillemme.

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus. Puut mitataan ennen puutavaran ajamista tienvarteen.

Kuljettajamme ovat ammattilaisia ja kalustomme sopii sekä kasvatus- että uudistushakkuuseen.

 

Harvennuksen tavoitteena on tehdä tilaa parhaiten kasvaville puille - pyritään hyvälaatuisen, kannattavan ja terveen metsän kasvattamiseen. Myös metsän monimuotoisuuteen kiinnitetään huomiota muun muassa tautituhojen minimoimiseksi.

 

Työskentelemme ottaen huomioon hyvän ympäristönhoidon tavoitteet ja toimialamme roolin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Pyrimme tehokkaaseen maanrakennukseen kuluttamatta silti tarpeettomasti ympäröivää luontoa.

 

 

Pyydä tarjous

Puunkorjuutöitä, harvennushakkuita, metsänparannustöitä, kaivuutöitä ja koneiden lavettikuljetuksia.

 

Puunkorjuu

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus.

 

Puutavaran katkominen oikealla tavalla korjuuseen erikoistuneen ammattilaisen tekemänä, säilyttää puutavaran laadun jatkojalostuskelpoisena tuotteena.

 

Puunrunko jaotellaan mittavaatimusten sekä laadullisten tekijöiden mukaan puutavaralajeiksi esimerkiksi tukkipuuksi ja kuitupuuksi.

 

Puiden mittaus suoritetaan, kun puutavara ajetaan metsästä tienvarteen jatkokuljetusta varten. Mittaukseen käytetään kuormainvaakaa ja mitattu puutavaran paino muunnetaan kuutiometreiksi. Muuntokertoimet on sovittu yhteisesti metsätalouden eri toimijaosapuolten kesken.

 

Koska korjuutyön laadulliset vaatimukset ovat tiukat, vaaditaan myös metsäkoneiden kuljettajalta ammattitaitoista työotetta. Koneurakointi Lukkarisen kuljettajat ovat kaikki alansa ammattiosaajia, jotka valvovat, seuraavat ja kehittävät omia työtapojansa, jotta korjuujäljen laatu pysyy hyvällä tasolla. Me koulutamme kuljettajiamme ja käytössämme on ajanmukainen kalusto.

 

Toimimme metsän luontoarvoja kunnioittaen.

 

Harvennushakkuut 

Metsän ensiharvennuksen jälkeen, noin 10-20 vuoden kuluttua tehdään harvennushakkuita.

Metsä on tällöin iältään neljän- ja viidenkymmenen vuoden välissä.

Tämän ikäisestä metsästä saadaan harvennettua jo tukkikokoista puuta. Metsätyypistä riippuu, kuinka usein on tarvetta tehdä harvennushakkuita.

 

Mäntymetsässä voidaan harvennushakkuita suorittaa jopa kolme kertaa ennen kuin metsää on tarpeen uudistaa. Koivikolle ja kuusikolle saattaa kaksi harvennushakkuukertaa olla riittävä määrä. Metsän harvennushakkuun tarpeeseen vaikuttaa metsän kunto sekä puuston tiheys. Metsän omistajan tarpeet ja aikaisemmat metsänhoidolliset toimenpiteet vaikuttavat hakkuun ajankohdan valitsemiseen.

 

Havumetsiköissä voidaan harvennushakkuut suorittaa ala- tai yläharvennuksena. Näiden tarkoituksena on luoda metsään jätettäville puille mahdollisemman hyvä kasvuasento. Tavoitteena on taata riittävä kasvutila, jotta puuston koko säilyy tasaisena. Molemmissa menetelmissä metsään jätetään metsänhoidollisten suositusten mukaista, laadukasta ja kehitysedellytyksiltään hyvää puustoa.

 

Laatuharvennuksessa harvennettava puuaines valikoituu laadun mukaan puun koon sijasta.

Erityisesti  männikköjen ensiharvennuksessa käytetään laatuharvennustapaa.